Deklaracja dostępności

Cyfrowa dostępność strony internetowej MZLK w Opolu

 

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mzlk.opole.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Szostak-Miękina.
 • E-mail: Marzena.Miekina@nowa.mzlk.opole.pl
 • Telefon: 774435736

 

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Opola
 • Adres: Rynek – Ratusz, 45-015 Opole
 • E-mail: urzad@um.opole.pl
 • Telefon: 774511800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.